Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: ?roda 1 kwietnia 2020 r.
Strona G?ówna

Statut UWM

Za??cznik nr 3 do Statutu

Podstawowe kryteria oceny
i tryb okresowego oceniania
nauczycieli akademickich

Okresowa ocena nauczycieli akademickich powinna stanowi? trwa?y i obiektywny element zatrudniania oraz uwzgl?dnia? realizacj? przez nich wniosków i zalece? wynikaj?cych z poprzednich ocen.
Powinna ona stworzy? motywacj? do podnoszenia kwalifikacji nauczycieli akademickich.


Rozdzia? 1

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Okresowej ocenie podlegaj? wszyscy nauczyciele akademiccy.
 2. Oceny nauczyciela akademickiego dokonuje si? co cztery lata lub w innym terminie na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej w przypadku uzasadnionych w?tpliwo?ci co do nale?ytego wywi?zywania si? nauczyciela akademickiego z jego obowi?zków.
 3. Oceny dokonuje si? tak?e przed up?ywem okresu, na który nauczyciel akademicki zosta? zatrudniony.
 4. W razie otrzymania przez nauczyciela akademickiego oceny negatywnej, dodatkow? ocen? przeprowadza si? po up?ywie roku.


§ 2

 1. Przedmiotem okresowej oceny s? wyniki pracy nauczyciela akademickiego w okresie od ostatniej oceny.
 2. Wywi?zywanie si? nauczyciela akademickiego z obowi?zków, które okre?la ustawa o szkolnictwie wy?szym, stanowi podstaw? oceny jego wyników pracy.


§ 3

 1. Nauczyciel akademicki przedstawia wyniki swojej pracy w ustalonej przez rektora ankiecie.
 2. Rektor odpowiada za organizacj?, przebieg oraz prawid?owo?? dokonywanych ocen.


Rozdzia? 2

Komisje oceniaj?ce, ich zadania i tryb pracy


§ 4

 1. Komisje oceniaj?ce powo?uje rektor na okres kadencji, na wniosek rady wydzia?u (Komisji ds. Kadr).
 2. Mo?na by? cz?onkiem tylko jednej komisji oceniaj?cej.

§ 5

 1. W celu dokonania ocen pracy osób pe?ni?cych funkcje dziekanów, kierowników jednostek mi?dzywydzia?owych i cz?onków komisji wydzia?owych, rektor powo?uje uczelnian? komisj? oceniaj?c?.
 2. Uczelniana komisja oceniaj?ca spe?nia tak?e funkcj? organu odwo?awczego w odniesieniu do ocen wydzia?owych komisji oceniaj?cych i komisji oceniaj?cej dla jednostek mi?dzywydzia?owych.
 3. Sta?ymi cz?onkami uczelnianej komisji oceniaj?cej s?: prorektor nadzoruj?cy sprawy kadrowe jako przewodnicz?cy, trzech profesorów posiadaj?cych tytu?y naukowe oraz po jednym przedstawicielu zwi?zków zawodowych i samorz?du studenckiego.
 4. Uczelniana komisja oceniaj?ca dokonuje ocen, o których mowa w ust. 1 i 2, przy udziale przedstawicieli nauczycieli akademickich z danego wydzia?u (jednostek mi?dzywydzia?owych).
 5. Wydzia?y w uczelnianej komisji oceniaj?cej reprezentuje 3 przedstawicieli maj?cych co najmniej stopie? naukowy doktora habilitowanego oraz 1 przedstawiciel pozosta?ych nauczycieli akademickich, jednostki za? mi?dzywydzia?owe – 3 przedstawicieli maj?cych co najmniej stopie? naukowy doktora oraz 1 wybrany spo?ród pozosta?ych nauczycieli akademickich.


§ 6

 1. W celu dokonania ocen pracy nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydzia?ach, z wyj?tkiem dziekanów i cz?onków komisji wydzia?owych, rektor powo?uje wydzia?owe komisje oceniaj?ce.
 2. Wydzia?owej komisji oceniaj?cej przewodniczy dziekan.
 3. W sk?ad wydzia?owej komisji oceniaj?cej wchodzi co najmniej 5 profesorów tytularnych oraz 2 cz?onków rady wydzia?u nie b?d?cych profesorami. Je?eli liczba zatrudnionych na wydziale profesorów jest zbyt ma?a, to w celu zapewnienia ww. udzia?u liczbowego w sk?ad komisji mo?na powo?a? pracowników ze stopniem naukowym doktora habilitowanego.
 4. W sk?ad wydzia?owej komisji oceniaj?cej zwi?zki zawodowe deleguj? swojego przedstawiciela.
 5. W sk?ad wydzia?owej komisji oceniaj?cej samorz?d studencki deleguje swojego przedstawiciela, który b?dzie przedstawia? opini? samorz?du studenckiego.
 6. Komisja dokonuje oceny przy udziale bezpo?redniego prze?o?onego pracownika oraz kierownika jednostki organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony.


§ 7

 1. W celu dokonania oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach mi?dzywydzia?owych, z wyj?tkiem kierowników tych jednostek, rektor powo?uje komisj? oceniaj?c? jednostki mi?dzywydzia?owe.
 2. W sk?ad komisji wchodzi 2 profesorów tytularnych i 3 przedstawicieli pozosta?ych nauczycieli akademickich.
 3. Komisja dokonuje oceny przy udziale bezpo?redniego prze?o?onego pracownika i kierownika jednostki mi?dzywydzia?owej, w której pracownik jest zatrudniony.
 4. Komisji oceniaj?cej nauczycieli akademickich w jednostkach mi?dzywydzia?owych przewodniczy upowa?niony prorektor ds. studiów.


Rozdzia? 3

Kryteria oceny dzia?alno?ci nauczyciela akademickiego


§ 8

 1. Okresowa ocena nauczyciela akademickiego obejmuje wyniki jego pracy oraz stan podnoszenia kwalifikacji w zakresie:
   1) kszta?cenia studentów oraz innych uczestników studiów i kursów prowadzonych przez Uniwersytet,
   2) prowadzenia bada? naukowych i rozwijania twórczo?ci naukowej,
   3) kszta?cenia kadry,
   4) uczestniczenia w pracach organizacyjnych.
 2. W grupie pracowników dydaktycznych nie jest konieczna ocena dzia?alno?ci, o której mowa w ust. 1, pkt 2, w przypadku za? pracowników naukowych – w ust. 1, pkt 1. Na pro?b? nauczyciela akademickiego ocena mo?e obejmowa? tak?e inne ni? wymienione elementy pracy.


§ 9

 1. Wyniki prac w zakresie kszta?cenia studentów oraz innych uczestników studiów i kursów prowadzonych przez Uniwersytet obejmuj? w szczególno?ci:
   1/ unowocze?nianie procesu dydaktycznego (autorstwo lub wspó?autorstwo podr?czników metodycznych do ?wicze?, przygotowywanie pomocy dydaktycznych),
   2/ aktualizowanie wiedzy, doskonalenie tre?ci programowych nauczania, stosowanie form i metod aktywizuj?cych studiowanie, zw?aszcza w przypadku pracowników dydaktycznych,
   3/ kierowanie pracami dyplomowymi, zako?czonymi w regulaminowym terminie,
   4/ sprawowanie opieki nad studentami studiuj?cymi wg indywidualnych planów i programów,
   5/ efekty uzyskane z racji pe?nienia funkcji opiekuna roku, grupy studenckiej,         ko?a naukowego i udzia?u w obozach naukowych, grupy artystycznej, sekcji sportowej, domu studenckiego, klubu studenckiego itp.
   6/ wspó?prac? z organizacjami dzia?aj?cymi na terenie Uniwersytetu,
   7/ skuteczno?? kszta?cenia i postaw? wychowawcz?.


§ 10

 1. Wyniki prac w zakresie prowadzenia bada? naukowych i rozwijania twórczo?ci naukowej obejmuj? w szczególno?ci:
     1/ znacz?ce osi?gni?cia naukowe lub artystyczne (oryginalne prace twórcze, a tak?e patenty, wzory u?ytkowe, pomys?y racjonalizatorskie itd.),
     2/ terminow? realizacj? zada? naukowo-badawczych,
     3/ kierowanie zespo?ami naukowo-badawczymi,
     4/ udzia? w kongresach, konferencjach naukowych,
     5/ udzia? w pracach realizowanych w ramach wspó?pracy z gospodark?,
 2. Komisja oceniaj?ca szczególnej ocenie poddaje dorobek naukowy pracownika.


§ 11

 1. Wyniki pracy w zakresie kszta?cenia kadry obejmuj? w szczególno?ci:
   1/ promotorstwo w przewodach doktorskich, zw?aszcza zako?czonych     przygotowaniem przez pracownika pracy naukowej, ocenionej jako     wyró?niaj?c?,
   2/ prowadzenie seminariów naukowych,
   3/ doskonalenie umiej?tno?ci dydaktycznych i naukowych m?odej kadry,
   4/ recenzowanie prac zwi?zanych z ocen? dorobku naukowego i awansami.
 2. Wyniki pracy w zakresie kszta?cenia m?odej kadry naukowej powinny by? przede wszystkim przedmiotem oceny pracowników zajmuj?cych stanowiska profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego oraz docenta.


§ 12

 1. Wyniki pracy w zakresie uczestniczenia w pracach organizacyjnych     obejmuj?:
   1/ pe?nienie funkcji w administracji akademickiej,
   2/ udzia? w pracach organów kolegialnych,
   3/ udzia? w pracach ró?nego rodzaju komisji funkcjonuj?cych w Uniwersytecie,
   4/ wykonywanie innych prac wyznaczonych przez bezpo?redniego prze?o?onego, okre?lonych w ustawie i statucie uczelni,
   5/ prac? w ró?nych organizacjach, stowarzyszeniach itp.
 2. Szczególnej ocenie podlega z?o?ono?? pracy, odpowiedzialno?? i wyniki pracy ca?ej jednostki organizacyjnej pracownika pe?ni?cego funkcj? kierownicz?.

 

Rozdzia? 4

Post?powanie odwo?awcze


§ 13

 1. Tre?? oceny wraz z wnioskiem jest przez komisj? przedstawiana nauczycielowi akademickiemu.


§ 14

 1. Od oceny dokonanej przez wydzia?ow? komisj? oceniaj?c? lub komisj? oceniaj?c? jednostki mi?dzywydzia?owe odwo?anie do uczelnianej komisji oceniaj?cej przys?uguje:
   1/ ocenianemu nauczycielowi akademickiemu,
   2/ bezpo?redniemu prze?o?onemu ocenianego nauczyciela akademickiego,
   3/ zwi?zkom zawodowym.
 2. Odwo?anie sk?ada si? w terminie 14 dni od przedstawienia nauczycielowi akademickiemu oceny.
 3. Uczelniana komisja oceniaj?ca powinna rozpatrze? odwo?anie w terminie 30 dni od daty jego z?o?enia.
 4. Zainteresowany pracownik ma prawo wskaza? przewodnicz?cemu komisji nauczyciela akademickiego, który mo?e udzieli? dodatkowych informacji przydatnych przy rozpatrywaniu odwo?ania.
 5. Ocena uczelnianej komisji oceniaj?cej jest ostateczna.

 

Rozdzia? 5

Postanowienia ko?cowe

§ 15

 1. Wyniki okresowej oceny b?d? tak?e wykorzystywane podczas przedstawiania wniosków i podejmowania decyzji dotycz?cych awansów, nagród i wyró?nie? oraz rozwi?zywania stosunku pracy.
 2. Wyniki oceny do??cza si? do akt osobowych nauczyciela akademickiego.
 3. Okresowa ocena nauczycieli akademickich powinna by? podstaw? oceny dzia?ania jednostki organizacyjnej i jej kierownictwa za okres up?ywaj?cej kadencji.

Ta strona by?a odwiedzana 797 razy (w tym z UWM 78 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2003-06-30
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: 213.184.0.182

© 2020 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa